De agenda van Sample Sales, Outlet shops, Stockverkopen en 2e handswinkels in Nederland

Gebruiksvoorwaarden Stockverkopen.nl

De dienst "Stockverkopen.nl" wordt u via internet aangeboden door het bedrijf . Aan het gebruik van Stockverkopen.nl zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Stockverkopen.nl te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1. Op Stockverkopen.nl kunt u advertenties plaatsen van tijdelijke verkopen (stockverkopen, magazijnverkopen, uitverkopen, ...) , outlet winkels en tweedehandswinkels.

1.2. Om Stockverkopen.nl te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.

1.3. U dient de toegang tot uw account middels een gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder het wachtwoord dient u strikt geheim te houden. mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.4. Met Stockverkopen.nl worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1. Het is verboden Stockverkopen.nl te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Belgische of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het plaatsen van advertenties voor zaken die tegen de wet zijn, zoals het aanbieden van gestolen goederen of namaakgoederen.

2.2. Daarnaast is het verboden bij Stockverkopen.nl:
• informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
• afbeeldingen te plaatsen waar u geen gebruikersrecht op heeft.

2.3. Indien constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.4. Indien naar het oordeel van hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. is daarbij in het bijzonder gerechtigd uw bijdragen naar eigen inzicht aan te passen.

2.5. is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.6. kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

Artikel 3. Intellectueel eigendom

3.1. De dienst Stockverkopen.nl, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van . Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van , behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

3.2. Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). heeft een onbeperkt gebruiksrecht op deze informatie, inclusief het recht van doorverkoop (sublicentie) aan derden of gebruik voor andere diensten van .

3.3. Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan besluiten tot aanpassing of verwijdering.

3.4. Het is na plaatsing van informatie niet mogelijk deze aan te passen of te verwijderen.

3.5. Indien u informatie stuurt naar , bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

3.6. zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via Stockverkopen.nl, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

3.7. Indien constateert dat uw bijdragen zijn overgenomen door sites van derden in combinatie met bijdragen van anderen, is gemachtigd om op eigen naam of namens u hiertegen in rechte op te treden. Alle kosten hiervan zijn voor maar u dient zonodig medewerking hieraan te verlenen. Deze clausule verbiedt u niet uw bijdrage elders te publiceren, het gaat uitsluitend om het kunnen optreden tegen overname van (substantieel) alle bijdragen van Stockverkopen.nl.

Artikel 4. Vergoeding voor de dienst

4.1. Om u Stockverkopen.nl gratis aan te kunnen bieden, vertoont op Stockverkopen.nl advertenties van haar sponsors.

4.2. Het is niet toegestaan de vertoonde advertenties te blokkeren. heeft het recht uw toegang tot de dienst te blokkeren als zij dit detecteert.

4.3. Raadpleeg de privacyverklaring van om meer te weten te komen over uw privacy bij het vertonen van advertenties.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de dienst.

5.2. is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5.3. In geval van overmacht is nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 6. Duur en opzegging

6.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de dienst gebruikt en loopt dan voor onbepaalde tijd.

6.2. Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.

6.3. kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van de dienst. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 7. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

7.1. mag deze voorwaarden alsook de prijzen aanpassen.

7.2. zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

7.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 8. Overige bepalingen

8.1. Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.

8.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Stockverkopen.nl worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter voor het arrondissement waarin gevestigd is.

8.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

8.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

8.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

8.6. is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Stockverkopen.nl of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.